AMI

Ricecooker

ETA Series

ANSI Single Phase, Three Wire
Ricecooker

EPA-31A

ANSI Single Phase, 3 Wire (Terminal Type)
Ricecooker

EPI-21A

ANSI Single Phase, 2 Wire (Terminal Type)
Ricecooker

EPA-31S

ANSI Single Phase, 3 Wire
Ricecooker

EBA-31SCCAR

ANSI Single Phase, 3 Wire